Statut

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. „Towarzystwo imienia Witolda Lutosławskiego”, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego i spełnia wymogi Organizacji Pożytku Publicznego przewidziane w „Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873).
 2. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
 3. Siedzibą Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 2

 1. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
 2. Towarzystwo jest powołane na czas nieokreślony.
 3. Towarzystwo może używać odznak i pieczęci za zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 4. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

Cele i sposoby działania

§ 3

Celem Towarzystwa jest roztaczanie opieki nad spuścizną artystyczną i duchową po Witoldzie Lutosławskim oraz propagowanie jego twórczości.

§ 4

Cele te Towarzystwo realizuje przez:

 • wydawanie publikacji;
 • inspirowanie prac naukowych;
 • organizowanie koncertów, wystaw, odczytów itp.;
 • gromadzenie materiałów dokumentacyjnych i archiwalnych;
 • wspomaganie i koordynację poczynań różnych ośrodków, grup i osób w kraju i zagranicą, związanych z dziełem Witolda Lutosławskiego;
 • wspieranie działań zmierzających do utworzenia muzeum Witolda Lutosławskiego;
 • podejmowanie działań dla zapewnienia ochrony prawnej dzieł Witolda Lutosławskiego;
 • doradztwo wobec osób, instytucji i organizacji działających na rzecz celów zbieżnych z celami Towarzystwa;
 • przyznawanie Nagrody im. Witolda Lutosławskiego.

§ 5

Podstawą działania Towarzystwa jest społeczna praca członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

§ 6

 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych w następującym zakresie:
  • organizacja koncertów;
  • organizacja konkursów kompozytorskich i wykonawczych;
  • kształcenie ustawiczne dorosłych – organizacja kursów muzycznych;
  • wydawanie nagrań dźwiękowych i nut; wydawanie książek;
  • wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;
  • inna działalność wydawnicza;
  • sprzedaż hurtowa i detaliczna książek, nut, nagrań dźwiękowych i innej produkcji wydawniczej;
  • działalność reklamowa.
 2. Towarzystwo może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu „Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.
 3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 4. Cały dochód Towarzystwa (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany będzie na działalność pożytku publicznego.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.
 2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Towarzystwa.

§ 8

Członkami Towarzystwa mogą być obywatele polscy i cudzoziemcy, pragnący aktywnie działać na rzecz jego celów.

§ 9

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje do Towarzystwa Zarząd po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji zaopatrzonej w rekomendacje co najmniej dwóch członków zwyczajnych, w tym jednego członka Zarządu.
 2. Nowy członek ma obowiązek opłacenia pełnej rocznej składki w terminie 3 miesięcy od daty przyjęcia do Towarzystwa.

§ 10

 1. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:
  • zgłoszonego na piśmie dobrowolnego wystąpienia członka,
  • skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez czas co najmniej jednego roku,
  • skreślenia przez Zarząd z powodu działania na szkodę Towarzystwa,
  • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Zebrania Ogólnego w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. udziału w pracach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
 2. udziału w Zebraniu Ogólnym z głosem stanowiącym,
 3. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Towarzystwa,
 4. dostępu do gromadzonych przez Towarzystwo materiałów.

§ 12

Członek Towarzystwa ma obowiązek:

 1. przestrzegać ducha i litery statutu Towarzystwa,
 2. regularnie opłacać składki członkowskie w terminie do końca pierwszego kwartału danego roku,
 3. informować Zarząd o podejmowanych przez siebie inicjatywach, służących celom Towarzystwa,
 4. w miarę swoich możliwości wspierać podejmowane przez Zarząd i innych członków inicjatywy i działania zgodne z celami niniejszego statutu.

§ 13

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów Towarzystwa.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Zebranie Ogólne na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego. Ponadto zwolniony jest od opłacania składek członkowskich.

§ 14

 1. Osoba prawna lub fizyczna może zostać członkiem wspierającym Towarzystwa.
 2. Status członka wspierającego nadaje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach Towarzystwa z głosem doradczym oraz dostęp do materiałów gromadzonych przez Towarzystwo. Jest ponadto zobowiązany do opłacania składek co najmniej w wysokości minimalnej, ustalonej przez Zebranie Ogólne.

Władze Towarzystwa

§ 15

Władzami Towarzystwa są:

 1. Zebranie Ogólne,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§ 17

Zebranie Ogólne dokonuje wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej głosami uprawnionych do tego członków w głosowaniu tajnym.

§ 18

 1. Uchwały Zebrania Ogólnego członków Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwały pozostałych władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 19

Władze Towarzystwa mogą dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby osób pochodzących z wyboru.

§ 20

 1. Zebranie Ogólne jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Zebranie Ogólne jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa nie rzadziej niż raz w roku.
 3. Poza Zebraniem Ogólnym może być także zwołane Nadzwyczajne Zebranie Ogólne.

§ 21

Zebranie Ogólne podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Może również podjąć decyzję o głosowaniu tajnym.

§ 22

Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działania Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. skwitowanie pracy ustępujących władz Towarzystwa,
 4. wybór Zarządu i jego Prezesa oraz Komisji Rewizyjnej,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania się Towarzystwa,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie rozporządzenia majątkiem (nieruchomościami) Towarzystwa,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 8. nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,
 9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich.

§ 23

 1. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy bądź na uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Towarzystwa.
 2. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane.

§ 24

 1. Zarząd składa się z trzech do sześciu osób.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes, wybrany przez Zebranie Ogólne.
 3. Zarząd może wyłonić ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 4. Zarząd może utworzyć biuro do obsługi działań Towarzystwa.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  • kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Zebrania Ogólnego,
  • reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
  • podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich,
  • uchwalanie i realizacja planów działania Towarzystwa w części merytorycznej i finansowej.
 6. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe nie może pełnić funkcji Członka Zarządu Towarzystwa.

§ 25

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków wybieranych przez Zebranie Ogólne. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • dokonywanie corocznej oceny działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem:
   • gospodarki finansowejwraz z zatwierdzaniem rocznego sprawozdania finansowego,
   • realizacji uchwał Zebrania Ogólnego,
   • zgodności uchwał i decyzji Zarządu z przepisami prawa i statutem Towarzystwa. b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej oceny i żądanie stosownych wyjaśnień,
  • w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego,
  • udział w pracach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Towarzystwa ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe nie może pełnić funkcji Członka Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

Majątek Towarzystwa

§ 26

Majątek Towarzystwa powstaje z:

 1. składek członkowskich,
 2. wpływów z odpłatnej działalności statutowej,
 3. dochodów z działalności gospodarczej,
 4. dotacji,
 5. darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej,
 6. dochodów z majątku Towarzystwa,
 7. środków finansowych pochodzących z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych.

§ 27

Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie.

§ 28

Niedozwolone jest:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. Przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Towarzystwa;
 4. Dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 29

Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych Towarzystwa i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 30

Do zmiany statutu konieczne jest:

 1. powiadomienie o zamiarze dokonania zmiany statutu w porządku obrad Zebrania Ogólnego,
 2. uchwała Zebrania Ogólnego przyjęta większością 2/3 głosów oddanych przez obecnych na Zebraniu i uprawnionych do głosowania członków Towarzystwa.

§ 31

Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa może być podjęta wyłącznie przez Zebranie Ogólne większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 32

W razie przyjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Zebranie Ogólne wybiera trzyosobową Komisję Likwidacyjną i wskazuje cel, na który przeznacza majątek Towarzystwa.