Festiwal

Stypendium im. Witolda Lutosławskiego

Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego zaprasza do składania wniosków o stypendium artystyczne ufundowane przez spadkobierców kompozytora.
Stypendia przeznaczone są na studia podyplomowe realizowane za granicą, przede wszystkim dla kompozytorów oraz dla instrumentalistów chcących profilować się w wykonawstwie muzyki najnowszej.
O stypendium mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia artystycznych studiów wyższych w polskich uczelniach państwowych, minimum na poziomie licencjatu. Stypendium przeznaczone jest na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów studiów, w szczególności: czesnego, opłat za mieszkanie oraz wyżywienie.

Zastanawiasz się czy ten program jest dla Ciebie?
Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje!

Kto może otrzymaćć stypendium?
O stypendium mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia artystycznych studiów wyższych w polskich uczelniach państwowych, minimum na poziomie licencjatu. Limit wieku dla osób ubiegających się o stypendium to 35 lat.

Na co można przeznaczyć środki finansowe?
Stypendia przeznaczone są na studia podyplomowe realizowane za granicą, przede wszystkim dla kompozytorów oraz dla instrumentalistów chcących profilować się w wykonawstwie muzyki najnowszej.
Środki finansowe w ramach stypendium przeznaczone są na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów studiów, w szczególności: czesnego, opłat za mieszkanie oraz wyżywienie.

O jakie środki finansowe mogę wnioskować?
W swoim zgłoszeniu w liście intencyjnym opisz na co dokładnie chcesz przeznaczyć stypendium, oszacuj kosztorys – pamiętaj, że wszystkie koszty powinny być uzasadnione a środki wydane racjonalnie.
Komisja programu może zdecydować o przyznaniu Ci kwoty mniejszej niż ta o którą wnioskujesz.

Jak wnioskować o stypendium?
Twoje zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:
a) notę biograficzną (format PDF) w języku polskim z opisem dotychczasowych studiów i osiągnięć;
b) list intencyjny objaśniający planowany przebieg studiów zagranicznych;
c) korespondencję z daną placówką zagraniczną potwierdzająca gotowość przyjęcia kandydata w przypadku przyznania stypendium lub list zapraszający od placówki zagranicznej;
c) dokumentację osiągnięć, w szczególności nagrania wideo i audio oraz partytury;
d) dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny);
e) co najmniej dwie opinie od profesorów (instytucji polskich lub zagranicznych), popierających starania kandydata o przyznanie stypendium;
f) zaświadczenie o znajomości języka obcego, zgodnego z wymogami uczelni zagranicznej;
g) skan dyplomu ukończenia artystycznych studiów wyższych, a w przypadku studentów ostatniego roku – wyciąg z indeksu potwierdzony przez uczelnię (lista egzaminów z przedmiotów wiodących podczas całego przebiegu studiów),
h) skany dyplomów, wyróżnień z konkursów, recenzje itp.

Jaki jest termin przesłania wniosku i gdzie go wysłać?
Termin składania podań w roku 2024 upływa: 30 maja.
Kandydaci i kandydatki ubiegający się o stypendium powinni przesłać zgłoszenie na adres society@lutoslawski.org.pl.

Kto ocenia wnioski?
W skład Komisji wchodzi jeden członek Zarządu oraz dwóch innych ekspertów. Komisja powoływana jest decyzją Zarządu Towarzystwa.

Kiedy dowiem się czy przyznano mi stypendium?
Ogłoszenie wyników naboru do Stypendium będzie miało miejsca w terminie do 30 dni od dnia zakończenia naboru. Informacja o przyznaniu stypendium upubliczniona zostanie na stronie internetowej Towarzystwa oraz w mediach społecznościowych.
Zgłoszenie do programu stypendialnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację przez Organizatora informacji o jego przyznaniu.

Czy mogę odwołać się od decyzji komisji?
Jury decyduje o przyznaniu i wysokości Stypendium a także o jego nieprzyznaniu. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

Jeżeli otrzymam stypendium to w jaki sposób przekazane zostaną mi środki finansowe?
Z osobą, której Komisja przyznaje stypendium, podpisana zostaje umowa stypendialna zawierająca wysokość stypendium, harmonogram i dokładny cel jego wydatkowania. Wypłata środków następuje w całości z góry na konto wskazane przez Stypendystę/Stypendystkę.

W jaki sposób rozliczam się ze stypendium?
Stypendysta/Stypendystka zobowiązany/a jest do złożenia sprawozdania z przebiegu Stypendium w terminie dwóch miesięcy od jego zakończenia.

Szczegółowy REGULAMIN Stypendium im. Witolda Lutosławskiego odnajdziesz TUTAJ.

Masz pytania? Napisz!
society@lutoslawski.org.pl

Organizatorem Stypendium im. Witolda Lutosławskiego (dalej określane jako „Stypendium”) jest Towarzystwo imienia Witolda Lutosławskiego (dalej określane jako „Towarzystwo”) z siedzibą przy ul. Brackiej 23, 00-028 Warszawa. Fundatorem Stypendium są spadkobiercy Witolda Lutosławskiego. Poszczególne edycje odbywają się w zależności od możliwości finansowania w danym roku.