facebook

Stanisława Chyl

Przez wiele lat była dyrektorem Muzeum Przyrody w Drozdowie, propagatorka wiedzy o Witoldzie Lutosławskim.

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach w zakresie wychowania muzycznego oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Od r. 1973 uczyła w szkołach muzycznych i podstawowych, prowadziła zajęcia rytmiki w przedszkolach. W 1984 roku wraz z mężem Andrzejem Chylem zaangażowała się w tworzenie Muzeum Przyrodniczego w Drozdowie (od 1995 – Muzeum Przyrody). Przez wiele lat prowadziła w nim dział artystyczno-historyczny, a w latach 1990 – 1998 była jego kierownikiem i dyrektorem.

Od początku swej pracy w Drozdowie zajmowała się badaniem i popularyzacją dorobku rodziny Lutosławskich, gromadzeniem wszelkich związanych z nią materiałów, a także organizacją wystaw, koncertów, sesji naukowych i innych imprez kulturalnych. Publikowała artykuły, prowadziła lekcje muzealne, wygłaszała prelekcje na tematy związane z rodem Lutosławskich. W r. 1996 zorganizowała sesję naukową Lutosławscy w Kulturze Polskiej, współpracowała przy realizacji filmu telewizyjnego Lutosławscy z Drozdowa w reżyserii Beaty Chyży-Czołpińskiej (1999). Była autorką lub współautorką audycji radiowych poświęconych dokonaniom zarówno Witolda Lutosławskiego jak i innych przedstawicieli rodu. (M. in. w latach 1994 - 2013 uczestniczyła w spotkaniach z harcerzami podczas corocznych Zlotów druha Szarego, poświęconych ks. Kazimierzowi Lutosławskiemu, stryjowi Witolda, który był jednym z organizatorów skautingu w Polsce.) Zorganizowała pięć pierwszych edycji festiwalu Muzyczne dni Drozdowo – Łomża (1994 – 1998). Zainicjowała i zrealizowała Konkurs Wykonawczy Utworów Witolda Lutosławskiego w Drozdowie ( 2002, 2004, 2006, 2008), adresowany do uczniów szkół muzycznych z całego kraju. Od 2000 roku jest członkiem Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego a w latach 2003 – 2009 była członkiem Zarządu.

Działania Stanisławy Chyl spotykały się często z niechęcią i sprzeciwem zwierzchników, skutkiem czego było m. in. jej zwolnienie z Muzeum w r. 1998 i groźba utraty zgromadzonych przez nią zbiorów, czemu na szczęście potrafiła zapobiec. W 2013 roku otrzymała półroczne stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na opracowanie materiałów zgromadzonych w latach 1985 – 2012, dotyczących Lutosławskich i Drozdowa. Opracowany materiał stał się podstawą m. in. szeregu referatów, prelekcji i wykładów, a także folderu Witold Lutosławski w Drozdowie.

30 sierpnia 2013 roku w Drozdowie, podczas konferencji Portret rodzinny Witolda Lutosławskiego, Stanisława Chyl została uhonorowana przez Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego medalem stulecia urodzin Witolda Lutosławskiego.

kt